Turistička organizacija Bijelog Polja se na samostalnom štandu  predstavila u okviru  Pr­vog sa­jma  tu­ri­zma i ljet­njih spor­to­va koji je organizovan u tr­žnom cen­tru Mall of Mon­te­ne­gro 26. i 27. aprila 2014 godine. Sa­jam je or­ga­ni­zo­van po­sred­stvom sa­rad­nje Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Pod­go­ri­ce i fir­me doo„Đo­ko­vić” i okupio je preko 30 izlagača iz Crne Gore i  regiona. Ovaj sa­jam je bila pri­li­ka da posjetioci  do­bi­ju sve in­fo­r­ma­ci­je na jednom mjestu  za planiranje zadovoljavajućeg odmora kroz pro­mo­tiv­ni ma­te­ri­jal ko­ji se od­no­si na tu­ri­stič­ku po­nu­du Bijelog Polja.

Turistička organizacija  Bijelog Polja  je na ovom sajmu predstavila ukupnu turističku ponudu Bijelog Polja, sa akcentom na aktivni odmor u toku ljetnje turističke sezone, kulturnom i vjerskom turizmu, muzičke i sportske manifestacije,prirodne ljepote, planinu Bjelasicu, Đalovića i Novakovića pećinu, kulturno istorijsko nasljeđe,vodene sportove  kao i hiking i biking.Promovisana su kulturna i zabavna dešavanja koja su planirana za ovu sezonu u Bijelom Polju.  Posjetioci su se mogli o svemu informisati kroz brošure,vodiče,DVD filmove i ostale propagandne materijale.

Tokom  trajanja sajma zabilježena je dobra posjeta, a naš štand posjetili su brojni posjetioci kao i  predstavnici turističkih agencija koji su izrazili želju za saradnjom sa turističkim poslenicima našeg grada , kao i predstavnici elektronskih i štampanih medija. Među posjetiocima je vladalo veliko interesovanje za naš grad i želja da svoj odmor ove godine provedu baš u Bijelom Polju.”

 

BIJELO POLJE Prognoza
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.