Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Turistička organizacija Bijelo Polje
 
Bijelo Polje,03.08.2018. godine
Broj:16/581

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ( Sl list CG  21/09 i 0/ 11) , član 5, 29 , 30 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini ( Sl list CG 44/10) ,Odluke Skupštine Opštine Bijelo Polje br.  02-1165 od 04.04.2014. god.  , člana 25 Statuta Turističke organizacije Bijelo Polje br.  01- 106 od 23.03.2012. god.,Odluke o davanju u zakup Planinarskog doma ’’ Cmiljače’’ na Bjelasici br.  16/568od 19.07.2018. god. , Odluke o davanju ovlašćenja Direktoru Turističke organizacije Bijelo Polje br. 16/569 od19.07.2018.god. , Odluke o određivanju kriterijuma br.  16/ 576od 25.07.2018.god., Direktor Turističke organizacije Bijelo Polje , objavljuje  sledeći

 

JAVNI POZIV

ZA DAVANJE U ZAKUP   PLANINARSKOG  DOMA’’ CMILJAČE’’ NA BJELASICI   PUTEM DOSTAVLJANJA ZATVORENIH PONUDA

 1. Turistička organizacija Bijelo Polje daje u zakup:

Redni br.

Adresa i vrsta prostora

Katastarski podaci

Površina

Namjena

Rok zakupa

1

Planinarski dom’’Cmiljače’’

Bjelasica

kat. parc 4271/1

KO Majstorovina

150m2

turizam i ugostiteljstvo(pruzanje usluga smještaja , hrane i pića)

3 godine

 

 1. Planinarski dom se daje u zakup u viđenom stanju.Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u objekat dana 18.08.2018.godine   u dogovoru sa zaposlenima u Turističkoj organizaciji Bijelo Polje ,  br tel. 050 / 433 – 711
 2. Rok zakupa je 3 godine
 3. Minimalna početna cijena zakupa iznosi 2000,00 € na godišnjem nivou.
 4. Ugovor o zakupu će biti zaključen u skladu sa namjenom i dužinom zakupa kao iz člana 1 ovog Javnog poziva , sa mogućnošću produženja ugovora po isteku roka , ukoliko bude postojala saglasnost oko bitnih elemenata ugovora , kao i sa mogućnošću raskida ugovora prije roka  zbog nepoštovanja  neke od odredbi ugovora.
 5. Ugovor će biti zaključen sa obavezom plaćanja godišnje zakupnine unaprijed , dakle odmah po zaključenju Ugovora o  zakupu, nakon čega će biti predata državina Planinarskog doma zakupcu.Ugovor o zakupu će posebno definisati  obavezu zakupca da se prema Planinarskom domu  ophodi kao dobar domaćin , da je dužan da snosi troškove održavanja , da isti održava u isparavnom stanju , te da vrši potrebne  opravke  šteta nastalih usled upotrebe.
 6. Ugovor će biti zaključen sa obavezom ulaganja sredstava od strane zakupca u renoviranje i adaptaciju Planinarskog doma kao i obavezom da planinarski klubovi– planinari  imaju pravo na popust kod plaćanja usluga smještaja ( prenoćište).
 7. Pravo učešća na Javnom pozivu ( prikupljanje ponuda) imaju sva fizička i pravna lica koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i to:
 • Lične podatke ( za fizička lica ime i prezime , adresa stanovanja , JMBG odnosno br. lične karte ili pasoša a za pravna lica  naziv i sjedište , izvod iz  Centralnog registra privrednog suda( ugostiteljstvo i turistička djelatnost kao osnovne ili sporedne djelatnosti)
 • Dokaz o tekućoj likvidnosti ( žiro račun nije blokiran)
 • Dokaz da pravno ili fizičko lice nema neizmirenih obaveza prema Poreskoj upravi , Opštini Bijelo Polje i Turističkoj organizaciji Bijelo Polje
 • Dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ’’ Učešće na javnom pozivu ’’ na žiro – račun Turističke organizacije Bijelo Polje 550 – 13295 – 65
 • Broj žiro – računa za povraćaj sredstava
 • Visina depozita iznosi 10% vrijednosti početne minimalne cijene na godišnjem nivou , tj. 200€
 • Ovjerenu punomoć za zastupanje ukoliko za ponuđača učestvuje drugo lice
 • U prijavi jepotrebno navesti iznos koji lice nudi za zakup prostora koji iznos ne može biti niži od iznosa iz ovog poziva.
 1. POSEBNI USLOVI za učešće na  Javnom pozivu su:
 • Plan i program rada koji treba da sadrži:
 1. Planirani iznos ulaganja sredstava za stavljanje objekta u funkciju na osnovu Plana i Programa
 2. Broj mjeseci u godini u toku kojeg će Planinarski dom ’’Cmiljače’’ raditi
 3. Plan adaptacije sa datumom početka rada objekta
 4. Aktivnosti koje će se sprovoditi ( pružanje usluge smještaja , hrane , pića i druge aktivnosti u svrhu promocije turizma na Bjelasici)
 • Minimalna početna cijena zakupa na godišnjem nivou iznosi 2000€
 1. Rok za podnošenje ponuda je od 07.08.2018. do 22.08.2018. godine svakog radnog dana od 08- 11h u kancelariji Turističke organizacije Bijelo Polje , ul.  Slobode 10 , Tržni centar preko puta Opštine Bijelo Polje ili putem pošte.  Sve ponude pristigle nakon tog datuma i vremena će se smatrati neblagovremenim.

Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu ’’ Pobjeda’’  , na intenet stranici Opštine Bijelo Polje i Turističke organizacije Bijelo Polje kao i na oglasnoj tabli  Opštine Bijelo Polje.Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA BJELO POLJE(sa naznakom ’’ PONUDA ZA ZAKUP PLANINARSKOG DOMA – NE OTVARAJ), ul .Slobode br 10. Tržni centar preko puta Opštine 84 000 Bijelo Polje ili direktno predajom u kancelariju Turističke organizacije Bijelo Polje u naznačenom terminu u tački 10.   Javnog  poziva

 1. Otvaranje ponuda će se održati dana 27.08.2018.godine  u Opštini Bijelo Polje u 11h( velika ili mala sala) , nakom otvaranju mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici.Otvaranje ponuda , ocjenu ponuda i rangiranje  će vršiti Komisija za sprovođenje postupka izbora najbolje ponude koju je imenovao Izvršni odbor Turističke organizacije Bijelo Polje.Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora  u roku od 5 dana od dobijanja obavještenja o rezultatima otvaranja ponuda .Odluka Komisije po prigovoru je konačna.
 2. Neblagovremene i nepotpune ponude se smatraju nevažećim.
 3. Kriterijumi za izbor najbolje  ponude:
 • Najviša ponuđena cijena zakupa .............................20 bodova
 • Plan i program rada ...................................................80 bodova

     od čega:

Planirani iznos ulaganja sredstava za stavljanje objekta u funkciju na osnovu Plana i Programa ..................................................30 bodova  

Broj mjeseci u godini u toku kojeg će Planinarski dom ’’Cmiljače’’ raditi...........................................................................................15 bodova

Plan adaptacije sa datumom početka rada objekta...............20 bodova

Aktivnosti  koje će se sprovoditi ( pružanje usluge smještaja , hrane , pića i druge aktivnosti u svrhu promocije turizma na Bjelasici)

....................................................................................................15 bodova

Podnosilac koji bude imao najveći broj bodova , proglašava  se za prvorangiranog i biće pozvan na zaključenje ugovora o zakupu.

PDV i ostale troškove plaća prvorangirani.

Postupak javnog tendera se smatra uspješnim i ako je dostavljena jedna važeća ponuda.

Prvorangirani ponuđač je dužan u roku od 8 dana  od proglašenja za prvorangiranog da zaključi ugovor  o zakupu , u suprotnom smatraće se da je odustao od ponude , te nema pravo na povraćaj depozita.U tom slučaju, na zaključenje ugovora će biti pozvano drugorangirano lice.Akodva prvorangirana ponuđača ne prihvate potpisivanje ugovora , Komisija će tender proglasiti neuspjelim.

 1. Učesnicima u postupku javnog tendera , koji ne budu proglašeni za prvorangirane ponuđače , depozit će biti vraćen nakon zaključenja ugovora sa prvorangiranim ponuđačem.
 2. Turistička organizacija  Bijelo Polje  će sa prvorangiranim  ponuđačem zaključiti Ugovor o zakupu poštujući uslove ovog poziva , po utvrđenim uslovima , dok će sredstva uplaćenog depozita biti uračunata u cijenuzakupa , a sva druga prava i obaveze  biće precizirane samim Ugovorom,  koji će biti sačinjen kod nadležnog Notara  , a troškove će snositi zakupac.
 3. Bliža obavještenja po osnovu ovog Javnog poziva se mogu dobiti na telefon 069 /326 – 877  ili neposredno u kancelariji Turističke organizacije Bijelo Polje , ul. Slobode br 10 , Tržni centar preko puta Opštine , u toku radnog vremena.

 

 

 

                                                     Direktor Turističke organizacije Bijelo Polje

                                                       Violeta    Obradović

 

Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Turistička organizacija Bijelo Polje
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijelo Polje °C
  08.04.2020 Ferienhaus Ostsee
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.