Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

 

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2014. godinu

 

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2014. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. – Diverzifikacija ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2014. godinu.

 

Ovim Javnim pozivom se utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

  

DEFINICIJA KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

 

Korisnik podsticaja je poljoprivrednik, fizičko lice koje se bavi poljoprivredom sam ili kao član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

 

U momentu podnošenja zahtjeva za podršku, korisnik treba da bude registrovan za primarnu proizvodnju, odnosno: u Veterinarskoj upravi za životinjsku proizvodnju i za pčelarstvo; u Fitosanitarnoj upravi za biljnu proizvodnju (voćarstvo i povrtarstvo, maslinarstvo, aromatično i ljekovito bilje); u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja za organsku proizvodnju i vinogradarstvo i vinarstvo.

 

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE

 1. Adaptacija objekata na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima,
 2. Nabavka potrebne opreme za pružanje ugostiteljskih i/ili turističkih usluga na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu.

 

SPECIFIČNI KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI

 • Jedno poljoprivredno gazdinstvo može konkurisati za samo jedan projekat po ovom Javnom pozivu,
 • Uvjerenje da korisnik nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i drugih dažbina kojima upravlja Poreska uprava Crne Gore,
 • Podržava se nabavka isključivo novih materijala i opreme,
 • Investicija implementirana u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom,
 • Investicija realizovana nakon odobravanja od strane Ministarstva, a najkasnije do 30. septembra 2014. godine.

 

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

 • Nabavka polovne opreme,
 • Troškovi carine, uvoza i sve ostale  dažbine,
 • Plaćanje u naturi,
 • Troškovi sopstvenog rada,
 • Troškovi obrtnih sredstava,
 • Troškovi osiguranja i registracije.

 

 

 

IZNOS INVESTICIJE

Minimalna vrijednost investicije (EUR)

1.000,00

Maksimalna vrijednost investicije (EUR)

10.000,00

 

VISINA PODRŠKE

Visina podrške je do 35% od ukupne investicije, osim u sledećim slučajevima:

 • Kada se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskim područjima (preko 800mnv) visina podrške je do 40%;
 • Za mlade farmere ili žene podrška može iznositi do 40%;
 • Kada aplikanti ispunjavaju uslove iz tačke 1 i tačke 2, visina podrške je do 50%.

 

Podrška se isplaćuje na kraju investicije nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

 

NAPOMENE

 • Podnosilac zahtjeva odgovora za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku,
 • Ministarstvo poljoprivrede zadržava pravo provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova,
 • Dokumenta ne smiju biti starija od 6 mjeseci,
 • Podrška se može ostvariti uz priložen dokaz da je kupljena roba, oprema ili usluga – plaćena faktura i fiskalni blok ili drugi dokaz o uplati (dokaz o prenosu sredstava preko banke),
 • Obaveze korisnika podrške kao i kaznene mjere u slučaju nepoštovanja istih utvrđene su Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju (“Sl. list Crne Gore”, broj 56/09) i podrazumjevaju vraćanje primljenih sredstava uvećanih za iznos kamate, kao i gubitak prava na bilo koju podršku naredne dvije godine.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA

 • Popunjen Zahtjev za odobravanje projekta,
 • Dokaz o upisu u odgovarajući registar proizvođača (za životinjsku proizvodnju i pčelarstvo u Veterinarskoj upravi, za biljnu proizvodnju u Fitosanitarnoj upravi, za vinogradarstvo i vinarstvo i organsku proizvodnju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja),
 • U slučaju adaptacije, posjedovni list – list nepokretnosti,
 • Izjava o kućnoj zajednici,
 • Uvjerenje da korisnik nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i drugih dažbina kojima upravlja Poreska uprava Crne Gore,
 • Fotografiju objekta i postojeće opreme i skicu prikaza postojećeg stanja objekta sa kratkim opisom u kom dijelu se planira investicija,
 • Uvjerenje od opštinske službe o nadmorskoj visini lokacije na kojoj se vrši investicija,
 • Cjenovna ponuda za planiranu investiciju,
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva,
 • Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik imovine koja je predmet aplikacije, potrebna je ovjerena saglasnost vlasnika da se na njegovom gadzinstvu obavlja djelatnost opisana u aplikaciji.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE PLAĆANJA

 • Popunjen Zahtjev za odobravanje plaćanja,
 • Dokaz da je kupljena roba, oprema ili usluga plaćena – faktura i fiskalni blok ili drugi dokaz o uplati (dokaz o prenosu sredstava preko banke),
 • Garantni list za nabavljenu opremu(ukoliko podliježe garanciji),
 • Ovjerena kopija rješenja nadležnog organa kojim se odobrava obavljanje djelatnosti ili, ukoliko je Zakonom o turizmu predviđena samo prijava djelatnosti, dokaz da je djelatnost prijavljena  nadležnom organu.

 

 

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA

Obrazac Zahtjeva za odobravanje projekta i obrazac Zahtjeva za odobravanje plaćanja za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti za 2014. godinu se mogu preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u kancelarijama Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji i Službe za selekciju stoke.

 

Popunjene obrasce Zahtjeva dostaviti isključivo putem pošte, na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Direktorat za Ruralni razvoj

po Javnom pozivu za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima

za 2014. godinu

Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica

Informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona:

020 482 176 ili 020 482 222

 

Trajanje Javnog poziva je 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i u dnevnom listu “Pobjeda” (od 21.maja do 21 juna 2014. godine), dok će se obrada i odobravanje primljenih Zahtjeva vršiti nakon završetka Javnog poziva.

 

Odobravanje projekata od strane Komisije za dodjelu podrške, će se vršiti prema tabeli – Kriterijumi rangiranja (tabela je data u Prilogu Zahtjeva za odobravanje projekata).

 

PROCEDURA REALIZACIJE

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja formiraće Komisiju za dodjelu podrške, koja će sprovesti administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva i kontrolu na licu mjesta. Na osnovu Odluke Komisije o prihvatljivosti zahtjeva, prihvaćeni korisnici će dobiti Rješenje o odobravanju projekta za dodjelu podrške za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2014. godinu. Realizacija investicija od strane korisnika može početi tek po donošenju Rješenja o odobravanju projekta. Krajnji rok za završetak investicije i podnošenje dokumentacije za isplatu je 30. septembar 2014. godine. Nakon podnešenog Zahtjeva za odobravanje plaćanja, Komisija će sprovesti administrativnu kontrolu podnesenih zahtjeva i kontrolu na licu mjesta. Po obavljenoj kontroli realizovane investicije na licu mjesta, Komisija će pripremiti Izvještaj o obilasku sa foto-zapisom, na osnovu kojeg će se odlučiti o odobravanju za isplatu podrške. Odobreni iznos podrške će biti isplaćen na žiro račun korisnika.

 

Nepotpuna i neblagovremeno podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

 

BIJELO POLJE Prognoza
Go to top

© 2015 Turistička organizacija Bijelo Polje. Sva prava zadržana.